طراحی سایت
دوشنبه، 5 اسفند 1398
     
 •  

  جامع ترین بانک اطلاعاتی ساز نی

  پرتال نی هفت بند

  با مدیریت استاد سیامک جهانگیری

 •  

  اولین پرتال تخصصی ساز نی ایرانی

  Neyhaftband.ir

  اولین پرتال تخصصی ساز نی ایرانی

جستجوی کتاب:

آثار منتشر شده از استاد جهانگیری

امکانات پرتال

پرتال نی هفت بند ایرانی

اطلاعات

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه‌های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود. به جز آواز بیات اصفهان و دستگاه همایون که اجرای آن به یک پرده پایین‌تر از آوانگاری استاد پایور انتقال داده شده است، تمام دستگاه‌ها و آواز‌ها طبق آوانگاری کتاب اجرا شده‌اند. همهٔ اجرا‌ها با نی سی بمل (Do = Si b) نواخته شده است.

ساعت کاری : 12:00-24:00
بپیوندید
پرتال نی هفت بند ایرانی

اطلاعات

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه‌های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود. به جز آواز بیات اصفهان و دستگاه همایون که اجرای آن به یک پرده پایین‌تر از آوانگاری استاد پایور انتقال داده شده است، تمام دستگاه‌ها و آواز‌ها طبق آوانگاری کتاب اجرا شده‌اند. همهٔ اجرا‌ها با نی سی بمل (Do = Si b) نواخته شده است.

ساعت کاری : 12:00-24:00
بپیوندید
پرتال تی هفت بند

اطلاعات

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه‌های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود. به جز آواز بیات اصفهان و دستگاه همایون که اجرای آن به یک پرده پایین‌تر از آوانگاری استاد پایور انتقال داده شده است، تمام دستگاه‌ها و آواز‌ها طبق آوانگاری کتاب اجرا شده‌اند. همهٔ اجرا‌ها با نی سی بمل (Do = Si b) نواخته شده است.

ساعت کاری : 12:00-24:00
بپیوندید
پرتال نی هفت بند

اطلاعات

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه‌های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود. به جز آواز بیات اصفهان و دستگاه همایون که اجرای آن به یک پرده پایین‌تر از آوانگاری استاد پایور انتقال داده شده است، تمام دستگاه‌ها و آواز‌ها طبق آوانگاری کتاب اجرا شده‌اند. همهٔ اجرا‌ها با نی سی بمل (Do = Si b) نواخته شده است.

ساعت کاری : 12:00-24:00
بپیوندید
پرتال تی هفت بند ایرانی

اطلاعات

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه‌های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود. به جز آواز بیات اصفهان و دستگاه همایون که اجرای آن به یک پرده پایین‌تر از آوانگاری استاد پایور انتقال داده شده است، تمام دستگاه‌ها و آواز‌ها طبق آوانگاری کتاب اجرا شده‌اند. همهٔ اجرا‌ها با نی سی بمل (Do = Si b) نواخته شده است.

ساعت کاری : 12:00-24:00
بپیوندید

آموزش آنلاین

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه‌های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود.

آخرین آلبومها

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه‌های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود.

معرفی اساتید

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه‌های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود.

معرفی کتاب

اجرای حاضر که با ساز نی انجام شده، بر اساس آوانگاری استاد فرامرز پایور بوده و در آن سعی شده است ضمن وفاداری به آوانگاری موجود، بدون پیرایه‌های اضافی به بیان محتوایی ردیف اشاره شود.